SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovatelem osobních údajů jsou Lázně Jablonec  se sídlem v Jablonci nad Nisou (dále jen „správce“).

Ve smyslu ust. § 5 ods. 2 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o ochraně osobních údajů“) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

Osobní údaje, kterými jsou:

  • Jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma
  • E-mailová adresa

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat za účelem komunikace a evidence po dobu trvání spolupráce nebo do odvolání souhlasu.

S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Svůj souhlas mohu odvolat odesláním emailu na adresu laznejablonec@gmail.com.

Dle GDPR mám právo:

  • Vzít souhlas kdykoliv zpět
  • Požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány
  • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování

Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 521 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDPR.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.